Doelstelling
De peuterspeelzaal stelt zich ten doel een leef- en ervaringswereld te creëren waarin alle peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in staat worden gesteld zich individueel en in groepsverband onder deskundige leiding te ontplooien.
De peuterspeelzaal wil de cognitieve, sociale, emotionele en motorische ontwikkeling stimuleren. Belangrijk daarbij is dat er een veilige sfeer van geborgenheid en gezelligheid heerst op de peuterspeelzaal. Meer hierover leest u in het pedagogisch beleidsplan.

De peuterspeelzaal:
  • zorgt voor de peuter
  • biedt de peuter optimale ontwikkelingskansen
  • stimuleert de zelfstandigheid
  • leert de peuter verantwoordelijkheid te dragen
  • leert de peuter contacten te leggen en respect voor anderen te hebben
De basisfuncties van het peuterspeelzaalwerk zijn:
  • spelen, ontwikkelen en ontmoeten
  • signaleren en herkennen van problemen
  • opvoedingsuitwisseling met en tussen ouders/verzorgers
  • algemeen oudercontact
  • algemene toegankelijkheid